Obveznice in komercialni zapisi družbe GEN-I, d.o.o. uvrščeni v trgovanje na organiziranem trgu Ljubljanske borze, d.d

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d. in Zakona o trgu finančnih instrumentov družba GEN-I, d.o.o. objavlja naslednje sporočilo:

Skladno z odločbo Agencije za trg vrednostnih papirjev z opr. št. 40200-2/2018-7 z dne 31. 7. 2018 družba GEN-I, d.o.o. objavlja Prospekt ob uvrstitvi obveznic družbe z oznako GE02 v trgovanje na organiziranem trgu, ki je na voljo tukaj

Družba GEN-I, d.o.o. objavlja tudi informacijo, da je na Ljubljansko borzo posredovala zahtevo za uvrstitev komercialnih zapisov, ki so bili vpisani in vplačani v prvem krogu, v trgovanje na organiziranem trgu Ljubljanske borze, d.d. Več informacij glede komercialnih zapisov se nahaja tukaj

Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na spletni strani družbe GEN-I, d.o.o., http://www.gen-i.si/, najmanj 5 let od datuma objave.

Uprava družbe GEN-I, d.o.o.

Ljubljana, 2. 8. 2018

Aktualne novice