Projekt »Aktivni odjemalec«

Družba GEN-I je bila uspešna pri prijavi na javnem razpisu »Pilotni/demonstracijski projekti – I. sklop: pretvorba, distribucija in upravljanje energije« za projekt Razvoj in demonstracija tehnologij za aktivacijo tehnološkega in ekonomskega potenciala prilagajanja odjema in prilagajanja razpršene proizvodnje pri malih odjemalcih (»Aktivni odjemalec«), s sofinanciranjem v višini 1,1 mio EUR.

Namen javnega razpisa je podpora raziskovalno-razvojnim in inovacijskim dejavnostim za izvedbo pilotnih/demonstracijskih projektov podjetij, usmerjenih v razvoj in testiranje oziroma demonstracijo novih ali izboljšanih proizvodov, procesov ali storitev v realnem okolju na prednostnem področju Slovenske strategije pametne specializacije »Pametna mesta in skupnosti«, fokusno področje »Pretvorba, distribucija in upravljanje energije« zaradi:

  • pospeševanja inovacij,
  • skrajšanja časa od ideje do trga,
  • pridobitve referenc ter krepitve konkurenčnega položaja podjetij in njihovega pozicioniranja v obstoječih in novih verigah vrednosti,
  • povečanja naložb zasebnega sektorja v raziskave in inovacije.

Projekt »Aktivni odjemalec« je usmerjen v razvoj in demonstracijo tehnologij za aktivacijo tehnološkega in ekonomskega potenciala prilagajanja odjema in prilagajanja razpršene proizvodnje pri malih odjemalcih. Glavni cilj projekta je razvoj in demonstracija sistema, ki z uvedbo naprednih storitev prilagajanja tako odjema malih porabnikov kot proizvodnje malih razpršenih ponudnikov, omogoča demokratično vključitev malih odjemalcev in proizvajalcev na trge z električno energijo in sistemskimi storitvami, hkrati pa napoveduje in povečuje razpoložljive kapacitete sistemskih storitev, ki jih za delovanje elektroenergetskih sistemov (EES) potrebujejo sistemski operaterji.

Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj: www.eu-skladi.si, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo: www.mgrt.gov.si ter SPIRIT Slovenija, javne agencije: www.spiritslovenia.si, v višini 1,1 mio EUR, kar predstavlja 33 % celotne vrednosti projekta.

  

                                                                             

           

 

Aktualne novice