Trgovalne storitve

Z neposrednim dostopom do številnih energetskih trgov, ekspertnim znanjem in razvejano trgovsko infrastrukturo našim partnerjem omogočamo, da izkoristijo tržne priložnosti, do katerih sicer ne bi imeli dostopa.

Skladno s svojimi potrebami in posebnostmi delovanja se z našo pomočjo lažje in bolj učinkovito prilagodijo na tržne spremembe.

»Poslovne odnose gradimo na temeljih vzajemnega zaupanja in spoštovanja. Naš osrednji cilj je zagotavljati podporo partnerjem in graditi stabilna dolgoročna sodelovanja, ki prinašajo singerije obema, partnerju in GEN-I.«
- Andreja Zupan,
direktorica trgovanja

Upravljanje portfelja

Učinkovito upravljanje portfelja zahteva aktivno spremljanje evropskih trgov, razumevanje posebnosti regionalnih trgov ter sodelovanje z velikim številom različnih trgovskih partnerjev. Pri upravljanju portfeljev naših partnerjev se zanašamo na lastne bogate izkušnje z upravljanjem lastnega portfelja. Opcijskost, učinkovitost in struktura tveganj morajo biti aktivno nadzorovani in odražati tržne spremembe. Našim partnerjem pomagamo pravočasno prepoznati priložnosti, ki jih ponujajo spremembe na trgu, obenem pa poskrbimo za učinkovito obvladovanje s trgovanjem povezanih tveganj.

Upravljanje z bilančnimi skupinami

Učinkovito upravljanje z bilančno skupino je ključno v energetski verigi. Z aktivnim upravljanjem proizvodnje, odjema, uvoza in izvoza znotraj naše bilančne skupine z istočasno izravnavo odstopanj znotraj velike skupine naših partnerjev lahko strankam zaradi prilagodljivosti in optimizacije stroškov zagotavljamo pomembno konkurenčno prednost. 

Znotrajdnevno trgovanje

Vse večji delež električne energije iz obnovljivih virov, za katero je značilno izrazito nihanje proizvedenih količin, vse bolj definira trge z električno energijo. Z našim 24/7 čezmejnim znotrajdnevnim trgovanjem, ki temelji na poglobljenih analizah in naprednih napovedih, aktivno izkoriščamo priložnosti za optimizacijo znotraj našega portfelja ter tako po meri oblikujemo produkte in storitve z visoko dodano vrednostjo za vse svoje partnerje – proizvajalce, dobavitelje ter industrijske končne odjemalce. Z neprekinjenim trgovanjem na celotnem evropskem tržišču v vsakem trenutku dneva učinkovito upravljamo s cenovnimi tveganji, ki jih prinašajo spremenljivi trgi, in tako svojim partnerjem pomagamo pravočasno izkoristiti priložnosti. Takojšen odziv na tržne spremembe je ključnega pomena za ustvarjanje dodane vrednosti.

Prilagodljivost odjema

Časovno razporejanje proizvodnje ali porabe električne energije postaja vse bolj pomembno. Znotraj naše skupine odjemalcev in proizvajalcev vam omogočamo enostavno izkoriščanje priložnosti iz vaših prilagodljivih virov na področju znotrajdnevnega trgovanja in izravnalnem trgu kot tudi sodelovanje na področju terciarne in sekundarne regulacije za zagotavljanje rezerve moči. Z najsodobnejšimi rešitvami za virtualne elektrarne pomagamo uporabnikom ustvariti dodaten, pogosto spregledan, vir prihodkov.